Meny
Miljö

Miljöcertifierade

Miljömål

Det övergripande målet för vårt miljöarbete är att vi arbeta med ständiga förbättringar av vår verksmahet. Det innebär att påverkan på miljön skall reduceras till de nivåer som är långsiktigt hållbara, De 15 miljökvalitetsmål som riksdagen har antagit skall fungera som riktmärke i vårt miljöarbete. Miljökvalitetsmålen skall styra vårt val av åtgärder för att åstadkomma ett ekologiskt hållbart samhälle, genom att:

Utbildning

Utbilda samtliga våra medarbetare i vårt miljöarbete. Syftet är att samtliga medarbetare skall känna till vår miljöpolicy samt vad de kan göra för att påverka miljön.

Föroreningar

Minska våra utsläpp till luft, vatten och mark i relativa tal genom att minska användning av försurande och hälsovådliga ämnen.

Avfall

Sortera vårt avfall och därmed se till att återvinningsgraden blir så nära 100% som möjligt. Det avfall som blir över för deponi skall vi kräva att det omhändertas på ett miljöriktigt sätt.

Energi

Utnyttja de icke förnyelsebara resurserna på ett effektivt sätt har vi som mål att reducera förbrukningen av diesel per mil vi kör. Detta skall ske utan att transportarbetet minskar.